Sesotho

O fihlile websaeteng ena hobane o batla ho eketsa boholo ba setho sa hao sa botona. Na o empa feela o batla ebe kgolonyana hanyane, kapa mosadi kapa kgarebe ya hao e batla ho o siya hobane setho sa hao sa botona se le senyane haholo?

Kapa kgarebe ya hao e ya o tsheha kapa ya o soma ka lebaka la bonyane ba setho sa hao sa botona?
O swabela ho sesa kapa ho hlobola pela banna ba bang?
Haeba o lwantshana le bothata bonyane ba setho sa hao sa botona, o fihlile websaeteng e molemo haholo e thusang ka kalafo ka makgapetla a sefate sa Afrika sa Mpfunguri le motswako wa methapo ya sona.

Ka 2010 ha ke ne ke sebetsa Mozambique, ke ne ke hlapa le basebetsi mmoho ka mora mosebetsi mmaeneng wa rona.
Ke ile ka makatswa ke boholo ba ditho tsa bona tsa botona. Re ne re tsheha mme ka re ke hloka setho sa botona se tshwanang le tsa bona. Ba ile ba nqoqela ka mohlolo o etswang ke sefate sa Mpfunguri. Motswalle wa ka emong wa Mozambique o ile a nkisa nyakeng ya setso mme ya mpha motswako wa methapo hore ke o nwe. Tsela eo makgapetla le motswako wa methapo e sebediswang kateng ho fapana ho ya ka setso. Matsonga a sebedisa tsela e fapaneng le ya Mashangane, ba sebedisitseng tsela e fapaneng le batho ba Bapedi kapa Mavenda. Mme e ile ya ntshebeletsa. E ne e ba diintjhi tse 7 ha e tsohile. Ka mora kalafo ya dikgwedi tse tharo e ne e se e ba diintjhi tse 10. Ke ile ka ba motlotlo haholo.

Ke ile ka hlokomela hore nka thusa banna ba phelang letsatsi le letsatsi ka setho sa botona se senyane.
Kahoo ke ile ka reka motswako wa methapo o mongata le dibotlolo tse tshelang dipidisi, mme ka o kenya ka ho tsona mme ka thusa banna ba bangata.
Ho na le maphomela a etsang 95%. Ke ho tloha ka 2010. Mme maphomela e tswella pele jwalo ho tloha ka nako eo.

Ka 2003 ho ile ha ngolwa sehlooho koranteng ya Daily Sun mabapi le ho hodisa setho sa botona ka sefate sa Mpfunguri.
“Merriam o re ka nnete e ya sebetsa, ha a tlalehela Daily Sun kamoo sefate sena se thusitseng batho ba bangata ka ho hodisa setho sa botona, ho akarelletsa le abuti wa hae. “Dikgarebe tsa abuti wa ka di ne di dula di tletleba ka bonyane ba setho sa hae sa botona. Ke tjaka ya mohlankana, kamehla a dula a apere diaparo tse turang, empa pharela e ne e le bonyane ba bonna ba hae mme basadi ba ne ba mo baleha. Mdaka o re “Ka mora hore a buisane le batho ba baholo, ba ile ba re a ka thuswa ke sefate sa Mpfunguri. Abuti wa ka o ile a sebedisa mekgwa yohle eo a ileng a e fuwa ho fihlela setho sa hae sa botona se hola ka tsela eo a neng a batla. Kajeno abuti wa ka ke monna ya thabileng mme dikgarebe tsa hae ha di sa tletleba kaha jwale ke monna wa popota.”

Difate tsa Mfunguri di fumaneha dikarolong tsa Limpopo le Mpumalanga. Ke makgapetla le mothapo wa sefate tse sebediswang ha ho hodiswa setho sa botona. Dipale mabapi le sefate sena sa mohlolo le basebedisi ba yona ba pharalletseng e se e le karolo ya moetlo wa ditoropong. Mdaka o re “Ke dumela hore makgapetla aa sebetsa mme a sebediswa haholo holo ke batho ba Mavenda, Bapedi le Matsonga bakeng sa ho hodisa setho sa botona “Naheng ya rona, basadi ba bangata ba hlala hobane balekane ba bona ba sitwa ho ba kgotsofatsa betheng. Banna ba nang le ditho tse nyane tsa botona ba lokela ho leka makgapetla a Mpfunguri mme a tla rarolla mathata a bona sa ruri.”

Ke kenyelleditse motswako wa mothapo wa Bangalala le makgapetla a Mfunguri ha bareki ba bangata ba tletleba ka setho se sa tsoheng hantle.
Ha ho potang hore sena se tsamaisana le ho se itshepe ka lebaka la bonyane. Sefate sa Eriosema Kraussianum se fumaneha Afrika Borwa mme se tsosa takatso ka tsela ya tlhaho.

Mabapi le tlhahiseleseding e eketsehileng ka kalafo ya ho hodisa Setho sa Botona ka Makgapetla a Mpfunguri, whatsappela Peter.

KA KOPO NGOLA MOLAETSA KAPA WHATSAPPA PELE BAKENG SA TLHAHISOLESEDING.

Afrika Borwa: 0714166179
Dinaha tsa Matjhaba: +27714166179

To read this page in other languages clicks on the following links:

IsiZuluEnglish

EWA MAKGETLO A SUPILENG, EBE O TSOHA HO LA BOROBEDI.

IKOPANYE LE RONA

Haeba o lwantshana le bothata ba bonyane ba botona ba hao, ikopanye le rona ka tlase mona. Re ka o thusa.

OFISI YA RONA

P.O. Box 1723
Ballito
4420
Kwazulu-Natal
SOUTH AFRICA

admin@mashangaan.com
Whatsapp: +27662982573

IKOPANYE LE RONA

Scroll to top